www.Maranata.mn | Мараната Ресурс Төв

Усан баптисм

Христэд итгэсэн бүхэн "Аугаа Захирамж"-ийн дагуу (Матай 28:18-20) зөвтгөлийн баптисм буюу усан баптисмыг хүртэхийн учрыг энэхүү.
2016-07-20

Христэд итгэсэн бүхэн "Аугаа Захирамж"-ийн дагуу (Матай 28:18-20) зөвтгөлийн баптисм буюу усан баптисмыг хүртэхийн учрыг энэхүү слайдаар үзүүлэв.