Магтан дууны слайд (80 орчим дуу)

Христитгэлийн хамгийн сайхан нэг зүйлийн нэг нь аялгуу дуугаараа, хамаг л хүндлэл бишрэлээ илэрхийлэн Эзэн Бурхандаа талархал магтаалыг өргөх билээ. Магтан дууны энэ слайдыг (PowerPoint) та татаж аваад эсийн бүлэгтээ, сүм чуулгандаа хэрэглэж болно. Монголчуудын магтаалын дуун түрлэг дээр Эзэний оршихуй үргэлж байх болтугай! 

Дэлгэрэнгүй